Kalendář akcí

<< Duben 2024 >>
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Veřejný závazek služby Chráněné bydlení


VEŘEJNÝ ZÁVAZEK DSS LITVÍNOV


Sociální služba Chráněné bydlení


1. POSLÁNÍ
Posláním služby Chráněné bydlení je umožnit dospělým lidem s mentálním postižením, chronickým duševním onemocněním a etylickou demencí žít v samostatných domácnostech ve městě Litvínov. Podporovat a rozvíjet samostatnost těchto lidí podle jejich individuálních potřeb tak, aby se dokázali začlenit a uplatnit v běžné společnosti a byli schopni podle svých schopností a dovedností přebírat zodpovědnost za svůj život.


2. ZÁKLADNÍ ČINNOSTI SOCIÁLNÍ PÉČE
Ubytování
o v samostatných bytech v lokalitě Litvínov. V každém bytě je k dispozici kuchyň, chodba, koupelna s WC, obývací pokoj a pro každého klienta soukromý pokoj standardně vybavený.
Stravování
o poskytovatel zajišťuje klientům oběd, a to denně podle doporučených nutričních norem včetně dietní stravy, s možností výběru ze dvou variant. Klient oběd nemusí od poskytovatele odebrat. Ostatní jídla během dne si klient zajišťuje sám s pomocí a podporou personálu CHB.
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
o podpora či pomoc dle individuální potřeby klienta, např. hygieny, holení, oblékání atd.
Pomoc při zajištění chodu domácnosti
o podpora při nácviku manipulace s penězi, nákupy, jednání s úřady, využívání veřejných služeb, nácvik pracovních návyků aj.
o úklid, praní a žehlení prádla si každý klient v rozsahu svých schopností a dovedností provádí sám nebo s pomocí personálu CHB. Opravy prádla a drobné opravy v domácnostech zajišťuje poskytovatel.

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti včetně zájmových aktivit
o zprostředkování činností, které svým charakterem podporují a vytvářejí možnosti pro naplnění potřeb, zájmů a přání klientů, např. vzdělávání dospělých, zapojení do sociální rehabilitace
o pomoc a podpora klienta při upevňování kontaktu se svou rodinou
o podpora klienta v oblasti partnerských vztahů
Sociálně terapeutické činnosti
o nabídka práce v terapeutických dílnách (keramika, rukodílna, dřevodílna), nabídka práce v Sociálně terapeutické dílně (cvičné kavárně), pomoc a podpora klientů při uplatňování se na otevřeném nebo chráněném trhu práce aj.
o zprostředkování kontaktu klientů se společenským prostředím, využití regionálních kulturních, sportovních a společenských akcí a ostatních veřejných služeb v okolí Chráněného bydlení
o podpora a pomoc při využívání běžně dostupných veřejných a informačních zdrojů (nácvik práce s PC a internetem)
Pomoc a podpora při prosazování práv a oprávněných zájmů klientů
o Prostřednictvím poskytované služby dbáme, aby nedocházelo k porušování základních lidských práv a, aby se v co největší míře zamezilo předsudkům a negativnímu hodnocení klientů ze strany zaměstnanců i ze strany veřejnosti.
Zprostředkování lékařské, zdravotnické a ošetřovatelské péče
o podle individuální potřebnosti klienta


3. FAKULTATIVNÍ ČINNOSTI
Klienti mohou využívat námi poskytované fakultativní služby a s touto informací jsou seznámeni při sepisování Smlouvy o poskytnutí sociální služby.
Nabídka fakultativních služeb a jejich Ceník je klientovi předána při zahájení služby a pak při každé změně Ceníku a je také uveřejněn na webových stránkách DSS Litvínov/Chráněné bydlení.

Poskytujeme tyto fakultativní služby:

Nepaušální
o soukromá doprava osobním automobilem
o doprovod
o kopírování a tisk dokumentů
Zprostředkováváme tyto paušální fakultativní služby:
o koncesionářský poplatek za televizi a rádio
o Služby mobilní sítě Vodafone pod smlouvou DSS volání
o Služby mobilní sítě Vodafone pod smlouvou DSS volání + internet
o připojení k internetu
o příjem televizních kanálů (internetová televize)

4. CÍLOVÁ SKUPINA
I. Cílová skupina Osoby s lehkou až střední formou mentálního postižení, s kombinovaným postižením od 19 do 64 let věku, které mají zájem být připravovány na přechod do samostatného života. Osobám ve věkové kategorii „mladší senioři (65 - 80 let)“ a „starší senioři (nad 80 let)“ je služba poskytována pouze v případě, že smlouva o poskytování sociální služby s nimi byla uzavřena před dosažením věku 64 let (tj. že tyto osoby žily v zařízení před dosažením této věkové hranice).
Vymezení pojmu kombinované postižení:
mentální a smyslové postižení
mentální a tělesné postižení
mentální, smyslové a tělesné postižení


CÍLE

Poskytnout klientům účelně zařízené bytové jednotky, které budou zohledňovat potřeby a přání jejich obyvatel a svou polohou usnadní klientům využívání veřejných služeb.

Podpořit klienty při rozvíjení a využívání svých dovedností tak, aby byli schopni řešit situace vyplývající ze života v běžné společnosti.

Podpořit klienty při zvyšování samostatnosti tak, aby se stali nezávislými na pomoci svého okolí.

Pomoc klientům při rozhodování o přechodu do samostatného života.

Zajistit klientům potřebné navazující služby, např. sociální rehabilitaci.

Otevřeným způsobem předávat informace o službě, předcházet vzniku předsudků a negativních reakcí veřejnosti.

Pro zkvalitnění práce zaměstnanců v Chráněném bydlení zajistit jejich průběžné vzdělávání a podporu formou pravidelné supervize. Podporovat klienty při plánování využití volného času.

Službu poskytovat v souladu s vnitřními pravidly služby pro dodržování práv a svobod a pravidly pro ochranu osobních údajů.

II. Cílová skupina Osoby s chronickým duševním onemocněním a etylickou demencí od 19 do 64 let věku, které potřebují nižší míru podpory při nácviku a rozvoji soběstačnosti a individuální pomoc při začleňování do běžné společnosti. Osobám ve věkové kategorii „mladší senioři (65 - 80 let)“ a „starší senioři (nad 80 let)“ je služba poskytována pouze v případě, že smlouva o poskytování sociální služby s nimi byla uzavřena před dosažením věku 64 let (tj. že tyto osoby žily v zařízení před dosažením této věkové hranice).

CÍLE

Poskytnout klientům účelně zařízené bytové jednotky, které budou zohledňovat potřeby a přání jejich obyvatel.

Podpořit klienty při rozvíjení, využívání a udržování svých dovedností tak, aby byli schopni řešit situace vyplývající ze života v běžné společnosti.

Podpořit klienty při zvyšování samostatnosti tak, aby se mohli stát nezávislými na pomoci svého okolí.

Podpořit klienty ve využívání potřebných navazujících služeb, např. sociální rehabilitaci.

Otevřeným způsobem předávat informace o službě, předcházet vzniku předsudků a negativních reakcí veřejnosti.

Pro zkvalitnění práce zaměstnanců v Chráněném bydlení zajistit jejich průběžné vzdělávání a podporu formou pravidelné supervize.

Podporovat klienty při plánování využití volného času.

Službu poskytovat v souladu s vnitřními pravidly služby pro dodržování práv a svobod a pravidly pro ochranu osobních údajů.


Poskytnutí pobytové sociální služby se vylučuje, jestliže:
o zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
o osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci
o chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo společné soužití, klient by opakovaně ohrožoval na zdraví a životě sebe, ostatní klienty, personál, či osoby v sousedství. Jedná se o situace, při kterých by musela zasahovat Policie nebo lékař (napadení s poraněním).
o osoby nejsou závislé na pomoci jiné fyzické osoby


6. ZÁSADY POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Při poskytování sociální služby Chráněné bydlení se řídíme zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách, Standardy kvality sociálních služeb, Etickým kodexem a vnitřními pravidly organizace.
Služba je poskytována podle základních principů:
- s respektem k jejich právům, včetně práva na bezpečí, ale i práva na přiměřené riziko
- v souladu s právními normami, etikou a vnitřními pravidly služby
- podle individuálních potřeb každého klienta, jeho schopností, dovedností a zájmů
- bez předsudků a negativního hodnocení klienta
- s důrazem na zvyšování jejich soběstačnosti, která je přiblíží k běžnému způsobu života ve společnosti.