Kalendář akcí

<< Červen 2024 >>
Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Veřejný závazek Domova pro osoby se zdravotním postižením

POSLÁNÍ                           

Posláním našeho Domova je poskytovat celoroční pobytové sociální služby dětem a dospělým, ženám i mužům, kteří z objektivních důvodů nemohou setrvat ve svém přirozeném prostředí domova a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Při poskytování služby pomáháme klientovi zapojit se v co největší míře do běžného života společnosti a využívat k tomu dostupné veřejné instituce.

Zajišťujeme podporu při zvyšování samostatnosti klienta v péči o svou osobu, možnost uplatnění práva volby a vytvoření životních a pracovních návyků, obvyklých u běžné populace. Rozšiřujeme nebo upevňujeme individuální schopnosti a dovednosti klientů a především směřujeme klienty k převzetí zodpovědnosti za vlastní způsob života.

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI SOCIÁLNÍ PÉČE

 • ubytování - ve standardně vybavených pokojích převážně dvoulůžkových, včetně úklidu, praní a žehlení prádla

 • stravování – 5x  denně podle doporučených nutričních norem včetně dietní stravy, s možností výběru ze dvou variant. Jídelníček je schvalován stravovací komisí.

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu dle individuální potřeby klienta, např. hygieny, holení, oblékání, přijímání stravy atd.

 • nácvik dovedností pro celkový rozvoj osobnosti, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k soc. začleňování klientů, např. nácvik samostatných vycházek, manipulace s penězi, nákupy atd.

 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti včetně zájmových aktivit. Nabízíme, připravujeme a organizujeme takové akce, které svým charakterem podporují a vytvářejí možnosti pro svobodné rozhodování klientů a naplňují jejich potřeby, zájmy a přání.

 • sociálně terapeutické činnosti, např. práce v terapeutických dílnách (keramika, rukodílna, dřevodílna), nácvik péče o domácnost a vaření ve cvičných bytech aj.

 • zprostředkování kontaktu klientů se společenským prostředím, využití regionálních kulturních, sportovních a společenských akcí a ostatních veřejných služeb v okolí Domova.

 • pomoc a podporu při prosazování práv a oprávněných zájmů klientů. Prostřednictvím poskytované služby dbáme, aby nedocházelo k porušování základních lidských práv, a aby se v co největší míře zamezilo předsudkům a negativnímu hodnocení klientů ze strany zaměstnanců iveřejnosti.

 • lékařskou, zdravotnickou a ošetřovatelskou péči zprostředkováváme podle individuální potřebnosti smluvními lékaři a vlastním odborně způsobilým personálem.

 

CÍLE SLUŽBY ZAMĚŘENÉ NA POTŘEBY OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM 

Klientům poskytovat kvalitní pomoc a podporu s přihlédnutím k jejich individuálním schopnostem a dovednostem.

Vytvořit takové životní podmínky, které jsou v nejvyšší míře srovnatelné s životními podmínkami lidí bez zdravotního znevýhodnění.

Vycházet z individuálně stanovené míry podpory a pomoci a vést službu tak, aby se zamezilo vzniku závislosti klienta na poskytované službě. Využívat k tomu individuální plány klientů.

Vést klienty k vyšší míře samostatnosti a nezávislosti, smysluplným nácvikem dosáhnout toho, aby se co největší počet klientů mohl uplatnit na chráněném nebo otevřeném pracovním trhu.

Při plánování průběhu služby mít vždy na prvním místě přání a potřeby každého klienta.

V rámci začleňování klientů do společnosti a podpory jejich seberealizace vyhledávat klientům a aktivně nabízet co nejširší možnosti využití veřejných služeb v rámci regionu Mostecka a Litvínovska.

Podporovat klienty v jejich zájmu o vzdělávání. Pomáhat jim při výběru vhodného školského zařízení.  Pokud nemohou klienti navštěvovat školské zařízení, zprostředkovat jim jiný způsob vzdělávání (Individuální vzdělávací plán) ve spolupráci s SPC Litvínov.

Vytvořit pro klienty, kteří dosáhli dostatečné míry samostatnosti a nezávislosti vhodné podmínky pro přechod do komunitních služeb (Chráněné bydlení, Podporované samostatné bydlení).

Zdravotnickou a ošetřovatelskou péči provádět na základě individuální potřebnosti klienta, s cílem zlepšení zdravotního stavu nebo udržení jeho současného stavu.

Vytvářet stabilní tým kvalifikovaných, vzdělaných a kompetentních pracovníků.

 

CÍLE SLUŽBY ZAMĚŘENÉ NA POTŘEBY OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Klientům poskytovat kvalitní pomoc a podporu s přihlédnutím k jejich individuálním schopnostem, dovednostem a zdravotnímu stavu.

Vytvářet podmínky a technické zázemí, které bude splňovat požadavky na komplexní péči o klienty s vysokou mírou podpory.

Službu poskytovat v souladu s vnitřními pravidly služby pro dodržování práv a svobod klientů a pravidly pro ochranu jejich osobních údajů.

Vycházet z individuálně stanovené míry podpory a pomoci klientovi a vést službu s cílem zlepšit jeho zdravotní stav nebo udržet stav současný. Využívat k tomu individuální plány klientů.

Při plánování průběhu služby mít vždy na prvním místě přání a potřeby každého klienta.

Podporovat klienty v rozvoji případně udržení jejich stávajících schopností, dovedností a zájmů.

Poskytovat zdravotnickou a ošetřovatelskou péči dle individuálních potřeb klientů.

 

ZÁSADY POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Sociální služba DOZP v Domovech sociálních služeb Litvínov bude poskytována klientům podle těchto zásad:

 • s respektem k právům klientů, včetně práva na bezpečí, ale i práva na přiměřené riziko

 • v souladu s právními normami, etikou a vnitřními pravidly našeho zařízení

 • podle individuálních potřeb každého klienta, jeho schopností, dovedností a zájmů

 • bez předsudků a negativního hodnocení klienta

 • s důrazem na podporu klientů při jejich začleňování do společnosti a přechodu do komunitních služeb