Kalendář akcí

<< Červenec 2024 >>
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Veřejný závazek Domova pro seniory

                       

Domovy sociálních služeb Litvínov

příspěvková organizace

Zátiší 177

435 42 Litvínov-Janov

É  476 742 030È  608 117 204,e-mail: dss@dsslitvinov.cz

detašované pracoviště Křížatecká čp.16 Litvínov É476 742 042

 

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

 

Základní ustanovení

 

Poskytovaná sociální služba:

 

Domov pro seniory

 

I.

Poslání

 

Posláním Domova pro seniory je poskytovat pobytové sociální služby a péči seniorům, kteří vzhledem ke své snížené soběstačnosti zejména z důvodu věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, si nemohou zajišťovat potřeby ve svém vlastním domácím prostředí. Individuálním přístupem zajistit seniorům přiměřenou míru podpory, udržení sociálních kontaktů, prožít aktivní a důstojné stáří.

 

II.

Místo poskytování služby

 

Křížatecká 16, 435 42 Litvínov – Janov

 

 

III.

Forma služby

 

Pobytová, časově neomezená služba, která poskytuje tyto základní činnosti:

a)      poskytnutí ubytování

b)      poskytnutí stravy

c)      pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

d)     pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

e)      zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

f)       sociálně terapeutické činnosti

g)      aktivizační činnosti

h)      pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů při obstarávání osobních záležitostí

i)        zajištění zdravotní péče prostřednictvím zdravotnického zařízení

j)        zajištění ošetřovatelské péče prostřednictvím zaměstnanců, kteří mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání

 

IV.

Cílová skupina (okruh osob )

Muži a ženy, kteří dovršili věku 65 let a v důsledku svého zdravotního stavu, snížené soběstačnosti, či jiné nepříznivé sociální situace vyžadují pravidelnou pomoc jiné osoby a kterým tuto pomoc nemůže poskytnout žádná terénní služba nebo osoby blízké.      

   

Tuto službu dle § 91 bodu 3 a § 49 bodu 1 zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb. § 36 neposkytujeme:

osobám s chronickým duševním onemocněním (např. schizofrenie, etylická demence, Alzheimerova nemoc a jiné typy demence) nebo se závislostí na návykových látkách a osobám, které jsou agresivní vůči sobě a svému okolí.

Do této cílové skupiny proto nepatří osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení, dále pokud osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci, nebo by její chování z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití; to neplatí, jde-li o poskytnutí pobytové sociální služby v domově se zvláštním režimem.

 

V.

Základní cíle

-          Podpora uživatele v zachování činností z běžného života.

-          Podpora svobodného vyjadřování vlastních názorů a rozhodování o své osobě – uplatnění vlastní vůle a rozhodování uživatele.

-          Vytvoření podmínek pro aktivní trávení volného času s ohledem na zdravotní stav uživatele.

-          Podpora kontaktů uživatele s ostatními uživateli domova, rodinou, přáteli.

-          Vytvoření podmínek pro uspokojení základních (bio-psycho sociálních) potřeb uživatelů – jedná se především o potřeby tělesné, duševní, potřebu lásky, společnosti, komunikace, klidu, pohody, uznání, respektu, seberealizace.

 

VI.

Zásady poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory

 

1. Individuální přístup služby (službu formujeme dle potřeb uživatelů)

 

a)      respektujeme osobnost (autonomii a lidskou důstojnost) uživatelů a odlišnost jejich potřeb. Jedná se především o schopnosti jedince samostatně si určovat vlastní pravidla a cíle svého života. Umožnění kontrolovat a usměrňovat naplňování svých cílů a dodržování přijatých pravidel.

b)      dodržujeme rovný přístup ke všem uživatelům

c)      osobní cíle formulujeme dle přání a potřeb uživatelů. Individuální plány jsou postaveny na společném plánování průběhu poskytované sociální služby. Jejich rozsah je dán s ohledem na délku pobytu uživatele v zařízení. Svými činnostmi, dovednostmi, dosáhnout svého cíle uživatele motivujeme k posílení sociálních začleňování i dodržování lidských práv a základních svobod uživatelů.

 

2. Právní rámec služby

a)      dbáme na dodržování základních lidských práv uživatelů

b)      dodržujeme zákonné normy služby (primárně SQSS)

c)      podporujeme uživatele ve vědomí vlastní odpovědnosti

 

3. Návaznost na ostatní veřejné služby

a)      podporujeme využívání veřejných služeb

b)      předcházíme sociálnímu vyloučení uživatelů ze společnosti

c)      spolupracujeme s dalšími subjekty při poskytování služby

d)     podporujeme uživatele v zachování a rozvíjení rodinných a přátelských vztahů

 

4. Partnerský vztah k uživatelům

a)      respektujeme právo volby uživatele

b)      podporujeme uplatňování vlastní vůle uživatele 

c)      respektujeme soukromí uživatelů

d)     zachováváme důstojnost uživatelů

 

5. Kvalita poskytovaných služeb

a)      máme kvalifikovaný personál

b)      zajišťujeme pracovníkům další vzdělávání

c)      zajišťujeme pracovníkům zařízení supervizi 

d)     zajišťujeme uživatelům aktivity v oblasti sportovního, společenského a kulturního vyžití

e)      nabízíme uživatelům možnost využívání fakultativních služeb

 

V Litvínově – Janově, dne 15. 2. 2017