Kalendář akcí

<< Červen 2024 >>
Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Veřejný závazek Domova se zvláštním režimem pro muže s chronickým duševním onemocněním

 DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMU PRO OSOBY S CHRONICKÝM DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍ A ETYLICKOU DEMENCÍ

 

Místo poskytování služby:

Litvínov, Zátiší 177

 1.        POSLÁNÍ

Posláním Domova se zvláštním režimem v Litvínově - Janově je poskytovat mužům s chronickým duševním onemocněním starším 41 let pobytovou sociální službu a péči podle individuálních potřeb v důstojném prostředí, kteří v důsledku trvalých zdravotních změn psychického rázu nemohou dlouhodobě zajišťovat své životní potřeby ve svém vlastním prostředí. Podporujeme uživatele k zachování, popřípadě rozvíjení jejich vlastních schopností a udržování kontaktu s okolím a rodinnými příslušníky.

                               

2. ZÁKLADNÍ ČINNOSTI SOCIÁLNÍ PÉČE

 • ubytování - ve standardně vybavených pokojích převážně dvoulůžkových, včetně úklidu, praní a žehlení prádla
 • stravování – 5x  denně podle doporučených nutričních norem včetně dietní stravy, s možností výběru ze dvou variant. Jídelníček je schvalován stravovací komisí.
 • pomoc při osobní hygieně a zajištění kvalitních podmínek pro osobní hygienu – moderně vybavené prostory, umyvadla na pokojích, zajištění soukromí
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu dle individuální potřeby
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - využití veřejných služeb a regionálních kulturních, sportovních a společenských akcí v okolí Domova.
 • sociálně terapeutické činnosti - nácvik dovedností pro celkový rozvoj osobnosti, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k soc. začleňování klientů, např. nácvik manipulace s penězi, nákupy, nácvik péče o domácnost a vaření
 • aktivizační činnosti včetně zájmových aktivit.
 • Nabízíme, připra a organizujeme takové akce, které svým charakterem podporují a vytvářejí možnosti pro svobodné rozhodování klientů a naplňují jejich potřeby, zájmy a přání.
 • pomoc a podporu při prosazování práv a oprávněných zájmů klientů. Prostřednictvím poskytované služby dbáme, aby nedocházelo k porušování základních lidských práv, a aby se v co největší míře zamezilo předsudkům a negativnímu hodnocení klientů ze strany zaměstnanců iveřejnosti.
 • lékařskou, zdravotnickou a ošetřovatelskou péči zprostředkováváme podle individuální potřebnosti smluvními lékaři a vlastním odborně způsobilým personálem.

 3.        FAKULTATIVNÍ ČINNOSTI

Klienti si mohou fakultativní služby nasmlouvat při sepisování Smlouvy a v průběhu poskytování služby:

Poskytujeme tyto nepaušální fakultativní služby:

 • soukromá doprava osobním automobilem
 • kopírování a tisk dokumentů
 • doprovod klienta při vícedenních pobytech mimo Domov

Zprostředkováváme tyto paušální fakultativní služby:

 • koncesionářský poplatek za televizi
 • koncesionářský poplatek za rádio
 • služby mobilní sítě

 

4. OKRUH OSOB, KTERÝM JE SLUŽBA URČENA A CÍLE SLUŽBY

Muži, u kterých byla stanovena diagnóza chronické duševní onemocnění a etylická demence od 41 let věku, kteří mají snížené poznávací schopnosti, časté změny chování a nálad, problémy s orientací, vnímáním, pamětí, vyjadřováním porozuměním, problémy se zvládáním každodenních běžných činností, a proto vyžadují pravidelnou pomoc jiné osoby a kterým tuto pomoc nemůže poskytnout žádná terénní služba nebo osoby blízké.

 

Poskytnutí pobytové sociální služby se vylučuje, jestliže:

 • zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
 • osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci
 • je osoba senior nad 65 let věku, osoba se stařeckou demencí nebo Alzheimerovou nemocí a jinými typy demence, osoba závislá na návykových látkách

(dle § 91 bodu 3 zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb. § 36)

 

ZÁKLADNÍ CÍLE SLUŽBY

 o    Klientům poskytovat kvalitní pomoc a podporu s přihlédnutím k jejich individuálním schopnostem a dovednostem.

o    Vycházet z individuálně stanovené míry podpory a pomoci každého klienta. Využívat k tomu individuální plány klientů.

o    Podporovat, rozvíjet či zachovat dovednosti a činnosti klienta, které zná z běžného života.

o    Podporovat svobodné vyjadřování vlastních názorů a rozhodování o své osobě – uplatnění vlastní vůle a rozhodování klienta.

o    Vytvořit podmínky pro aktivní trávení volného času s ohledem na zdravotní stav klienta.

o    Podporovat běžné společenské kontakty klienta s rodinou, přáteli.

o    Vytvářet podmínek pro uspokojení základních (bio-psycho sociálních) potřeb klientů – jedná se především o potřeby tělesné, duševní, potřebu lásky, společnosti, komunikace, klidu, pohody, uznání, respektu, seberealizace.

o    Zdravotnickou a ošetřovatelskou péči provádět na základě individuální potřebnosti klienta, s cílem zlepšení zdravotního stavu nebo udržení jeho současného stavu.

o    Vytvářet stabilní tým kvalifikovaných, vzdělaných a kompetentních pracovníků.

 

5. ZÁSADY POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Sociální služba DZR v Domovech sociálních služeb Litvínov bude poskytována klientům podle těchto zásad:

 • s respektem k právům klientů, včetně práva na bezpečí, ale i práva na přiměřené riziko s vědomím vlastní odpovědnosti
 • v souladu s právními normami, etikou a vnitřními pravidly našeho zařízení
 • podle individuálních potřeb každého klienta, jeho schopností, dovedností a zájmů
 • bez předsudků a negativního hodnocení klienta
 • s důrazem na podporu klientů při využívání běžných veřejných služeb a tím předcházení jejich sociálnímu vyloučení

 

Veřejný závazek DSS Litvínov                                    Domov se zvláštním režimem

Dne: 1. 10. 2021