Kalendář akcí

<< Září 2023 >>
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Veřejný závazek Domova se zválštním režimem pro muže s chronickým duševním onemocněním

Domovy sociálních služeb Litvínov

příspěvková organizace

Zátiší 177

435 42 Litvínov-Janov

É  476 742 030È  608 117 204,e-mail: dss@dsslitvinov.cz

detašované pracoviště Křížatecká čp.16 Litvínov É476 742 042

 

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

 

Základní ustanovení

 

Poskytovaná sociální služba:

 

Domov se zvláštním režimem pro osoby s chronickým duševním onemocněním a etylickou demencí

 

Termín „zvláštní režim“ v názvu služby je dán zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a určuje cílovou skupinu uživatelů, kteří mají specifické potřeby vyplývající z jejich onemocnění.

 

                                                           I.

Poslání

 

Posláním Domova se zvláštním režimem v Litvínově - Janově je poskytovat mužům s chronickým duševním onemocněním starším 41 let pobytovou sociální službu a péči podle individuálních potřeb v důstojném prostředí, kteří v důsledku trvalých zdravotních změn psychického rázu nemohou dlouhodobě zajišťovat své životní potřeby ve svém vlastním prostředí. Podporujeme uživatele k zachování, popřípadě rozvíjení jejich vlastních schopností a udržování kontaktu s okolím a rodinnými příslušníky.

 

II.

Místo poskytování služby

 

Křížatecká 16, 435 42 Litvínov – Janov

 

III.

Forma služby

 

Pobytová, časově neomezená služba. Toto oddělení je zcela otevřené. Služba poskytuje tyto základní činnosti:

a)      poskytnutí ubytování

b)      poskytnutí stravy

c)      pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

d)     pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

e)      zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

f)       sociálně terapeutické činnosti

g)      aktivizační činnosti

h)      pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů při obstarávání osobních záležitostí

i)        zajištění zdravotní péče prostřednictvím zdravotnického zařízení

j)        zajištění ošetřovatelské péče prostřednictvím zaměstnanců, kteří mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání.

IV.

Cílová skupina (okruh osob)

 

Muži, u kterých byla stanovena diagnóza chronické duševní onemocnění a etylická demence od 41 let věku, kteří mají snížené poznávací schopnosti, časté změny chování a nálad, problémy s orientací, vnímáním, pamětí, vyjadřováním porozuměním, problémy se zvládáním každodenních běžných činností, a proto vyžadují pravidelnou pomoc jiné osoby a kterým tuto pomoc nemůže poskytnout žádná terénní služba nebo osoby blízké.

 

Tuto službu dle § 91 bodu 3 a § 49 bodu 1 zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb. § 36 neposkytujeme:

Seniorům od 65 let, osobám se stařeckou demencí, Alzheimerovou nemocí a jinými typy demence a osobám závislým na návykových látkách.

Do této cílové skupiny proto nepatří osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení, dále pokud osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci.

 

V.

Základní cíle

-            Podpora k zachování popř. rozvíjení činností uživatele z běžného života.

-            Podpora svobodného vyjadřování vlastních názorů a rozhodování o své osobě – uplatnění vlastní vůle a rozhodování uživatele.

-            Vytvoření podmínek pro aktivní trávení volného času s ohledem na zdravotní stav uživatele.

-            Podpora kontaktů uživatele s ostatními uživateli domova, rodinou, přáteli.

-            Vytvoření podmínek pro uspokojení základních (bio-psycho sociálních) potřeb uživatelů – jedná se především o potřeby tělesné, duševní, potřebu lásky, společnosti, komunikace, klidu, pohody, uznání, respektu, seberealizace.

VI.

Zásady poskytování sociálních služeb v Domově se zvláštním režimem

 

1. Individuální přístup služby (službu formujeme dle potřeb uživatelů)

a)      respektujeme osobnost (autonomii a lidskou důstojnost) uživatelů a odlišnost jejich potřeb. Jedná se především o schopnosti jedince samostatně si určovat vlastní pravidla a cíle svého života. Umožnění kontrolovat a usměrňovat naplňování svých cílů a dodržování přijatých pravidel.

b)      dodržujeme rovný přístup ke všem uživatelům

c)      osobní cíle formulujeme dle přání a potřeb uživatelů. Individuální plány jsou postaveny na společném plánování průběhu poskytované sociální služby. Jejich rozsah je dán s ohledem na délku pobytu uživatele v zařízení. Svými činnostmi, dovednostmi, dosáhnout svého cíle uživatele motivujeme k posílení sociálních začleňování i dodržování lidských práv a základních svobod uživatelů.

 

2. Právní rámec služby

a)      dbáme na dodržování základních lidských práv uživatelů

b)      dodržujeme zákonné normy služby (primárně SQSS)

c)      podporujeme uživatele ve vědomí vlastní odpovědnosti

 

3. Návaznost na ostatní veřejné služby

a)      podporujeme využívání veřejných služeb

b)      předcházíme sociálnímu vyloučení uživatelů ze společnosti

c)      spolupracujeme s dalšími subjekty při poskytování služby

d)     podporujeme uživatele v zachování a rozvíjení rodinných a přátelských vztahů

 

4. Partnerský vztah k uživatelům

a)      respektujeme právo volby uživatele

b)      podporujeme uplatňování vlastní vůle uživatele 

c)      respektujeme soukromí uživatelů

d)     zachováváme důstojnost uživatelů

 

5. Kvalita poskytovaných služeb

a)      máme kvalifikovaný personál

b)      zajišťujeme pracovníkům další vzdělávání

c)      zajišťujeme pracovníkům zařízení supervizi 

d)     zajišťujeme uživatelům aktivity v oblasti sportovního, společenského a kulturního vyžití

e)      nabízíme uživatelům možnost využívání fakultativních služeb

 

V Litvínově – Janově, dne 15. 2. 2017