Kalendář akcí

<< Březen 2024 >>
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Informace pro zájemce o službu Domov se zvláštním režimem pro osoby s chronickým duševním onemocněním

Informace pro zájemce o službu

Domov se zvláštním režimem pro osoby s chronickým duševním onemocněním

V těchto řádcích najdete základní informace o našem zařízení a také o věcech, se kterými se setkáte, pokud se rozhodnete využít našich služeb. V případě dalších dotazů Vám jsou k dispozici naši pracovníci.

DSS = Domovy sociálních služeb. Je to příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Ústecký kraj. Sídlo organizace je na adrese: Zátiší 177, 435 42 Litvínov – Janov.
Služba Domov se zvláštním režimem je poskytovaná také na této adrese.

Cílová skupina:
Muži, u kterých byla stanovena diagnóza chronické duševní onemocnění a etylická demence od 41 let věku, kteří mají snížené poznávací schopnosti, časté změny chování a nálad, problémy s orientací, vnímáním, pamětí, vyjadřováním porozuměním, problémy se zvládáním každodenních běžných činností, a proto vyžadují pravidelnou pomoc jiné osoby a kterým tuto pomoc nemůže poskytnout žádná terénní služba nebo osoby blízké.

Termín „zvláštní režim“ v názvu služby je dán zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a určuje cílovou skupinu klientů, kteří mají specifické potřeby vyplývající z jejich onemocnění.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

 • poskytnutí ubytování
 • poskytnutí stravy
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů při obstarávání osobních záležitostí
 • zajištění zdravotní péče prostřednictvím zdravotnického zařízení
 • zajištění ošetřovatelské péče prostřednictvím zaměstnanců, kteří mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání.

První návštěva v našem zařízení:
Rádi Vás uvítáme, pokud si přijdete naše zařízení prohlédnout osobně. Návštěva se může uskutečnit v doprovodu členů rodiny, zákonného zástupce nebo jiné osoby a máte možnost si prohlédnout zařízení domova (např. pokoj, koupelnu s toaletou, jídelnu, kuchyňku, aktivizační dílny, atd.).
Při první návštěvě Vás pověřený pracovník bude informovat o nabízené sociální službě, o způsobu jejího poskytování a cenách za službu. Pokud se rozhodnete naši službu využít, bude Vám předán formulář Žádosti o umístění do našeho zařízení (který po vyplnění vrátíte pověřenému sociálnímu pracovníkovi). Ten Vás též bude informovat, které doklady je nutno k žádosti o přijetí předložit.

Jedná se o tyto doklady:

 • lékařské vyjádření od praktického lékaře
 • Rozsudek o omezení svéprávnosti (je-li žadatel omezen) a Ustanovení o opatrovníkovi
 • občanský průkaz = pro ověření totožnosti žadatele

Balíček informací pro zájemce:

Sociální pracovnice předává zájemci v rámci jednání se zájemcem tyto dokumenty:

 • Informace pro zájemce o službu
 • Žádost o poskytování sociální služby  DZR v DSS Litvínov + formulář pro lékaře
 • Vzor Smlouvy o poskytnutí sociální služby
 • Ceník úhrad a ceník fakultativních a zprostředkovaných služeb
 • Domovní řád/Pravidla soužití
 • Leták

Postup v případě, kdy bude žádosti vyhověno:
Před zařazením žádosti do naší evidence, provede sociální pracovník (s Vaším souhlasem) sociální šetření ve Vašem domácím prostředí, případně ve zdravotnickém zařízení, pokud jste dlouhodobě hospitalizován. Sociální šetření je důležité pro zjištění Vaší sociální situace a potřebnosti využívat pobytovou službu. V rámci sociálního šetření s Vámi bude vyplněn dotazník – Prvotní jednání se zájemcem o službu. Tento dotazník slouží také jako prvotní plán péče.

V případě naplnění kapacity našeho zařízení, bude Vaše žádost zařazena do pořadníku žadatelů o službu.

Postup při uvolnění místa

Žadatele telefonicky zkontaktujeme a informujeme ho o uvolnění vhodného místa. Domluvíme s ním osobní schůzku v našem zařízení. Nabídneme žadateli možnost prohlídky místa na pokoji, předáme žadateli orientační seznam věcí při nástupu do zařízení a předběžně projednáme obsah Smlouvy o poskytnutí sociální služby, žadateli je předána vzorová Smlouva o poskytnutí sociální služby. Po těchto jednáních můžeme s žadatelem domluvit termín přijetí.

První den, kdy začnete využívat naší službu začíná zpravidla přivítáním nového klienta sociální pracovnicí a vedoucí sociálního úseku v recepci zařízení a odvedením klienta do jeho pokoje. Klient může jít na pokoj v doprovodu rodiny či blízkých. Zde je seznámen se svým spolubydlícím (v případě dvoulůžkového pokoje) s vedoucím oddělení a ostatním personálem. 

Personál v přímé péči nebo vedoucí oddělení mu pomůže vybalit, zabydlet se a provede ho celým oddělením i aktivizačními dílnami. Nový klient má čas, aby se s novým prostředím v klidu seznámil.

Sociální pracovnice sepíše s žadatelem Smlouvu o poskytnutí sociální služby nejpozději v tento den přijetí. Smlouva o poskytnutí sociální služby může být sepsána i dříve, např. v domácím prostředí žadatele. Žadatel se tímto stává klientem.

Interní pořadník čekatelů

Může se stát, že si žadatel přeje bydlet sám na jednolůžkovém pokoji, ale kapacita je v té době naplněná. Žadateli tedy nabídneme ubytování na dvoulůžkovém pokoji (v případě volného místa) a zároveň žadatele zařadíme do našeho interního pořadníku žadatelů na jednolůžkový pokoj. Interní pořadník je veden u sociálních pracovnic. 

Osobní vybavení klientů:
Do zařízení si s sebou vezměte běžné oblečení, na které jste zvyklí. Budete potřebovat domácí oblečení, oblečení na spaní, spodní prádlo, případně oblečení do společnosti. Vše v takovém množství, aby mohla být zajištěna pravidelná výměna.
Před nástupem do zařízení Vám předáme orientační seznam věcí a sdělíme osobní číslo pro označení prádla. Toto označení je dobrovolné, je však důležité pro lepší orientaci ve vlastnictví prádla jednotlivých klientů. Označení slouží především při praní, třídění a vracení prádla zpět majiteli po vyprání v prádelně i jako prevence ztráty věcí. S označením oblečení Vám může pomoci Vaše rodina nebo pracovníci zařízení.
Pokoj si můžete dovybavit drobnými kousky nábytku, zejména pokud budete ubytováni v jednolůžkovém pokoji. U dvoulůžkových pokojů je možné vzít si některé oblíbené předměty, rozhlasové a televizní přijímače, květiny, obrazy atd., ale v tomto případě záleží i na dohodě se spolubydlícím.

Smlouva o poskytnutí sociální služby:
Pověřený pracovník Vám při jednání o službu předá vzorovou Smlouvu o poskytnutí sociální služby a vysvětlí Vám jednotlivé náležitosti smlouvy. Smlouvu o poskytnutí sociální služby je třeba uzavřít nejdéle v den nástupu do zařízení. Tu s Vámi projedná, připraví a uzavře sociální pracovnice. Smlouva musí být uzavřena v písemné podobě a bude obsahovat tyto základní náležitosti:

 • označení smluvních stran
 • druh sociální služby, která Vám bude poskytována
 • rozsah poskytování sociální služby
 • místo a čas poskytování sociální služby
 • způsob úhrady za poskytované sociální služby a platební podmínky, včetně způsobu vyúčtování
 • ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených poskytovatelem

            výpovědní důvody, výpovědní lhůty, dobu platnosti smlouvy

Individuální plán klienta:
Abychom zajistili, že se u nás budete cítit dobře a abychom mohli respektovat Vaše individuální přání a odlišnosti, sestavujeme každému klientovi jeho vlastní osobní plán. Tento plán obsahuje cíle klienta, které má služba naplňovat. Jsou zde zakotvena Vaše přání, jak si představujete svůj den, Vaše zvyklosti, abyste nemuseli měnit věci, na které jste byli zvyklí. Nasměrujete si službu tak, aby Vám vyhovovala. Nikdo Vás nebude do ničeho nutit a vytvářet s Vámi komplikované plány. Jedná se pouze o upřesnění Vašich individuálních přání. Každý z nás je jiný a my nemůžeme znát Vaše zvyklosti a návyky bez toho, abychom se Vás zeptali, např. s čím od nás potřebujete pomoci.

Klíčový pracovník:
Po nástupu do zařízení Vám bude přidělen klíčový pracovník. Tento pracovník pro Vás bude kontaktní osobou, která si bude iniciativně všímat Vašich potřeb a spokojenosti a bude hájit Vaše zájmy. Klíčový pracovník bude Vaším prostředníkem, důvěrníkem a možná se stane Vaším přítelem. Pro první chvíle Vám bude klíčový pracovník přidělen. Může se stát, že si při svém pobytu v zařízení oblíbíte jiného pracovníka, s kterým si budete více rozumět. V takovémto případě máte proto možnost požádat o změnu klíčového pracovníka.

Stížnosti:
Může se stát, že nebudete s něčím v našem zařízení spokojeni. Budeme rádi, když nás na Vaše výhrady včas upozorníte. Své připomínky a stížnosti můžete podat písemně nebo ústně jakémukoli zaměstnanci, včetně ředitele zařízení, případně je můžete vhodit do schránky, která je k tomuto účelu umístěna v v prvním patře vedle dveří sociálních pracovnic. Více se o podávání a vyřizování stížností dočtete v dostupných informacích na oddělení.

Úhrada za pobyt:
Po nástupu do zařízení je klient povinen zaplatit úhradu za ubytování a stravu. Platný ceník úhrad a konkrétní částku Vám předá sociální pracovnice. Klientovi musí zůstat po zaplacení úhrady za stravu a ubytování za kalendářní měsíc částka minimálně ve výši 15% z jeho měsíčního příjmu.
Klient, který je příjemcem příspěvku na péči, je povinen zaplatit za poskytovanou péči za kalendářní měsíc, částku ve výši přiznaného příspěvku na péči dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Odmítnutí uzavření smlouvy o poskytnutí sociální služby:

Může se stát, že nebude v našich možnostech Vašim požadavkům vyhovět a Vaše žádost o poskytování sociální  služby nebude přijata.

Jedná se o tyto případy stanovené zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb.:

 • poskytovatel neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb, tzn. seniorům od 65 let, osobám se stařeckou demencí, Alzheimerovou nemocí a jinými typy demence a osobám závislým na návykových látkách
  • zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení služeb z důvodu akutní infekční nemoci, nebo by její chování z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití
  • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

 

Jestliže odmítneme uzavření smlouvy o poskytnutí sociální služby z důvodů výše uvedených, bude Vám na Vaši adresu zasláno písemné oznámení s uvedením důvodu.

 

Závěrem:

Vážený žadateli,

vzniklá situace Vás postavila před rozhodnutí řešit další část životního období.
Rozhodnete-li se tuto část života prožít v našem zařízení, naši pracovníci se budou snažit pomoci Vám překlenout obtížné chvíle při přechodu do nového prostředí. Naší snahou bude, abyste se u nás cítili co možná nejlépe.

Těšíme se na Vás.

Více informací naleznete na našich internetových stránkách www.dsslitvinov.cz nebo přímo u našich sociálních pracovnic.

Kontakt:
Tel.: 476 765 129, 476 765 109
pracoviště Zátiší 177, Litvínov – Janov
e-mail: dss@dsslitvinov.cz

 

Tento dokument slouží pro informace zájemcům o sociální služby v našem zařízení.