Kalendář akcí

<< Květen 2024 >>
Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

PALIATIVNÍ PÉČE V DSS LITVÍNOV

                                           

Důstojný život až do konce (doprovázení v závěru života) v návaznosti na poskytování paliativní péče v DSS Litvínov

 

Důstojný život až do konce

Doprovázení klientů v závěru života se věnujeme již od roku 2015.

 

CÍLE PROJEKTU

Zajistit důstojné a příjemné chvíle na sklonku života u klientů v terminálním stadiu, dle individuálních potřeb klienta. Důstojnost až do konce znamená „být s“. S někým, kdo odchází z tohoto světa. Uvolňovací techniky mají za úkol usnadnit poslední chvíle klienta (uvolňující masáž, komunikace, bazální stimulace, aromaterapie, biblioterapie, muzikoterapie, prvky světelné terapie Snoezelen aj.).

ZÁSADY PROJEKTU

Při doprovázení a uvolňovacích technikách vycházíme především z psychických a duševních potřeb klienta.

Snažíme se o vytvoření důstojného prostředí pro umírající klienty.

Respektujeme hodnoty klienta a jeho přesvědčení o povaze života a smrti.

Doprovázíme s empatií, soucitem, důstojností a respektem.

Pomáháme přijmout i nepříjemnou pravdu a sami však přitom zůstáváme sami sebou.

Snažíme se o láskyplné přijetí emocí klienta včetně strachu, bezmoci, agresivního jednání.

Situaci se nesnažíme výhradně vyřešit či změnit za klienta.

Pomáháme mu najít smysl, naději v posledních etapách lidského života.

Vedeme, popřípadě pomáháme k zajištění uzavření nedořešených záležitostí např. usmíření se s okolím, nalézt své příbuzné, mít možnost se rozloučit.

Snažíme se o pozitivní smýšlení přijetí, smíření, soucit, laskavost, radost z toho, co se mu v životě podařilo.

Snažíme se o zachování duchovních potřeb klienta.

 ZÁKLADNÍ POTŘEBY UMÍRAJÍCÍHO

Potřeba nezůstat sám, komunikovat s druhými, při zhoršeném stavu být alespoň v přítomnosti druhých.

Potřeba soukromí a intimity (vyjádření něžností od nejbližších příbuzných a přátel).

Potřeba hovořit o své situaci pravdivě, ale vždy s přítomnými prvky naděje.

Potřeba hovořit o smyslu svého dosavadního života (co jsem udělal dobrého, co jsem pokazil, co jsem měl udělat).

Potřeba vyjádřit se ke svému současnému stavu (smět vyslovit své obavy z umírání a smrti).

Potřeba vyjádřit svou úzkost, bolest, a někdy i beznaděj.

Potřeba hledání odpovědí na otázku, zda má utrpení nějaký smysl.

Potřeba hovoru o své „vině“ na vzniku a rozvoji vážné nemoci.

Potřeba ujištění, že příbuzní unesou bolest ze ztráty.

Potřeba truchlit.

Potřeba připravit se na svou vlastní smrt (pokud je čas) a „vnitřně“ jejímu příchodu nebránit.

Potřeba rituálů (rozloučení, u věřící rodiny modlitby a náboženské úkony)

Potřeba ujištění, že smrt „nebude bolest“, resp., že všichni udělají vše, aby umírající netrpěl.

Tento koncept péče v závěru života se nám podařilo posunout a zkvalitnit přihlášením se do grantové výzvy: Rozvoj paliativní péče v pobytových sociálních službách pro seniory. Jedná se grantovou podporu a doprovodný program, které jsou realizovány Nadačním fondem Abakus, jakožto nástupnickou organizací Nadačního fondu Avast. Hlavní ambicí programu je v DSS Litvínov vytvořit podmínky pro poskytování paliativní péče skrze implementaci konkrétních opatření a metodických postupů.

Paliativní péče

VIZE

Smyslem naší práce je poskytovat paliativní péči s lidským přístupem.

Adekvátní mírou podpory umožnit klientům domova a jejich nejbližším vyrovnat se s nemocí, umíráním a truchlením. Dbát na vzájemný respekt, spolupráci a důvěru blízkých, vytvářet příjemné prostředí.

V našich sociálních službách nemá místo ztráta důstojnosti a bolest.

S kvalifikovaným personálem chceme být profesionální službou, tedy být kompetentní.

POSLÁNÍ

Naše organizace poskytuje paliativní péči, což je komplexní, aktivní a na kvalitu života orientovaná péče, určená klientům, kteří trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém nebo terminálním stádiu. Její součástí je podpora blízkých a péče o pozůstalé.

Cílem poskytované péče je zmírnit bolest a přinést úlevu od symptomů spojených s nemocí. Naplňovat tělesné, psychické, vztahové a duchovní potřeby s důrazem na zachování důstojnosti umírajícího.

Zároveň chceme prostřednictvím poskytování paliativní péče široké laické veřejnosti otevřít téma umírání a smrti.

HODNOTY

 • podpora vzájemných vztahů

 • podpora přirozených vazeb

 • úcta, pokora, respekt k životu ve všech jeho fázích

 • lidský vstřícný přístup spojený s odbornými, profesionálními dovednostmi

 • partnerská spolupráce s klientem a jeho blízkými

 • spolupráce multidisciplinárního týmu

 • zachování důstojnosti

 • otevřená komunikace

 • péče o pečující

 • péče o pozůstalé

PALIATIVNÍ PŘÍSTUP

Od začátku diagnózy nevyléčitelného onemocnění. (Klient může mít zpravidla 2 a více nevyléčitelných onemocnění v různé fázi vývoje – např. cukrovka, demence, orgánová selhávání, rozvíjející se syndrom geriatrické křehkosti a mnohá další.) Tento přístup lze využít u klientů, kteří nejsou lékařem k této péči přímo indikováni, ale jsou trvale upoutáni na lůžko, nejsou schopni komunikace, ztrácejí zájem o okolí a postupně dochází k celkovému tělesnému i psychickému strádání.

PALIATIVNÍ PÉČE

Komplexní, aktivní a na kvalitu života orientovaná péče poskytovaná pacientovi, který trpí nevyléčitelnou chorobou. Cílem paliativní péče je zmírnit bolest a další tělesná a duševní strádání, zachovat pacientovu důstojnost a poskytnou podporu jeho blízkým. (Definice Standardy mobilní specializované paliativní péče, 2019, s. 8).

Paliativní péče obecná je poskytována všemi pracovníky zařízení dle jejich odbornosti a možností na základě rozhodnutí praktického nebo odborného lékaře v případě pokročilého onemocnění.

Paliativní péče specializovaná je poskytována klientům a jejich blízkým týmem odborníků, kteří jsou v této oblasti vzdělaní a přesahují možnosti poskytování obecné paliativní péče. V DSS Litvínov spolupracujeme s praktickou lékařkou p. MUDr. Prýmasovou a specialistkou onkologického oddělení v Chomutově p. MUDr. Jasanskou.

Paliativní péči je třeba indikovat lékařem. Na jejím poskytování je třeba se domluvit.

Podněty k zahájení paliativní péče mohou navrhnout všichni pracovníci přímé péče ve spolupráci s úsekem ošetřovatelské péče a lékařem.

Klientovo přání a názor rodiny, či blízkých musí být zahrnuty do rozhodování o zahájení paliativní péče. Rozhovor s rodinou provádí vedoucí sociálního úseku a koordinátorka paliativní péče, vedoucí ošetřovatelského úseku, sociální pracovnice, vedoucí oddělení, lékař. Vždy musí dojít k souhlasu všech stran.

S klientem (pokud to jeho zdravotní stav dovoluje) je sepsán plán budoucí péče. Tento plán péče je dáván k dispozici a doplnění přání rodině.

Koordinátor paliativní péče garantuje předávání informací mezi odbornostmi s ohledem na péči v závěru života, garantuje koordinaci vzniku plánu péče v závěru života a jeho realizaci v péči.

INDIKACE – Onemocnění a stavy, které v pokročilých stádiích obvykle vyžadují paliativní péči

1. nádorová onemocnění
2. neurodegenerativní onemocnění typu roztroušené sklerózy, Parkinsonovy nemoci,
demence, amyotrofická laterální skleróza
3. konečná stádia chronických orgánových onemocnění: srdečních, plicních, jaterních

a ledvinných
4. geriatričtí pacienti se syndromem křehkosti (frailty)
5. pacienti po úrazech a mozkových příhodách s výrazným neurologickým deficitem
6. HIV/AIDS
7. některé vrozené pediatrické syndromy a onemocnění
8. kriticky nemocní pacienti s nevratným multiorgánovým selháváním v prostředí
intenzivní péče

PALIATIVNÍ PROTINÁDOROVÁ LÉČBA

Pojem označující všechny modality protinádorové léčby (operace, radioterapie, chemo-, hormono-, imuno- terapie, cílená biologická léčba atd.), které nejsou kurativní, tj. nevedou k dlouhodobé kompletní remisi (vyléčení). Cílem je zmenšit nádor nebo zastavit/zpomalit jeho růst, prodloužit pacientovi (klientovi) život a předejít nebo snížit závažnost symptomů a komplikací, které nádor působí.

KURATIVNÍ LÉČBA

Pojem, označující soubor léčebných postupů, které směřují k vyléčení či
stabilizaci základního onemocnění. Kurativní léčebné postupy se běžně kombinují
s léčebnými postupy paliativní péče.

SYMTOMATICKÁ PALIATIVNÍ LÉČBA

Pojem označující léčebný přístup v situaci, kdy u pacienta (našeho klienta)
s ohledem na celkový stav, typ a stupeň pokročilosti onemocnění, a/nebo odpověď na
dosavadní léčbu bylo lékaři rozhodnuto, že by podání kurativní léčby nebylo pro pacienta
prospěšné a tato léčba je proto ukončena, resp. vůbec není zahájena. Symptomatický přístup
může být zvolen na základě pacientova rozhodnutí nepodstoupit paliativní protinádorovou
léčbu, náhradu životních funkcí u nevyléčitelných onemocnění, či odmítání postupů kurativní péče nemocným. Takové rozhodnutí musí být pečlivě dokumentováno, včetně ověřeného
vyjádření poučeného a rozhodování schopného nemocného.

Cílem symptomatické léčby je mírnění projevů onemocnění (např. bolesti dušnosti, úzkosti),
snižování rizik a řešení komplikací souvisejících s pokročilým onemocněním (např. infekce,
trombembolická nemoc, malnutrice (nedostatečný příjem potravy) atd.).

Symptomatický přístup se týká řešení základního onemocnění. Při řešení komplikací a ostatních zdravotních obtíží je třeba vždy zvažovat v závislosti na klinickém kontextu a předpokládané prognóze a postoji nemocného možnosti kauzálního řešení (např. podání antibiotik, antikoagulační léčby, operační řešení, podání antiarytmik, krevní převody atd.)

TERMINÁLNÍ FÁZE ONEMOCNĚNÍ

Onemocnění, které dospělo do fáze, kdy naše snaha, ovlivnit zásadně další vývoj léčby, nemá šanci na úspěch. Většinou se jedná o měsíce až řadu měsíců v posledním roce života chronicky, nevyléčitelně nemocného pacienta. Naší povinností je plánovat „End of life care“ – péči v závěru života, společně s nemocným a jeho blízkými. Naším cílem je ovlivnit vše, co může mít vliv na kvalitu života, dle diskuse s nemocným a jeho blízkými. Musíme také zvažovat principy léčby, které mohou prodloužit život: vždy v kontextu plánu péče a principů „cost x benefit“. Zde dochází k revizi cílů péče. Klient má před sebou spíše týdny a měsíce (v ojedinělých případech roky) života. Terminální fáze onemocnění je od okamžiku, kdy tak indikuje lékař klienta. Zde dochází ke spolupráci s praktickým a specializovaným lékařem, kdy je vedoucí ošetřovatelské péče kontaktuje. Praktický lékař rozhodne o indikaci paliativní péče. V současné době může klientovi být indikace do paliativní péče stanovena v rámci hospitalizace ve zdravotnickém zařízení.

TERMINÁLNÍ STAV

Pojem označující stav pacienta, u kterého dochází v důsledku pokročilého
nevyléčitelného onemocnění, nebo jeho komplikací, k nevratnému selhávání jedné nebo více
orgánových soustav. Smrt je u takového pacienta neodvratným a očekávaným vyústěním jeho
stavu, a to v časovém horizontu hodin, dnů, výjimečně týdnů. Cílem léčby je minimalizace
všech forem diskomfortu v závěru života a klidná a důstojná smrt, nikoliv prodlužování
umírání. V terminálním stavu není také ze zákona indikována kardiopulmonální
resuscitace a život prodlužující postupy intenzivní medicíny. I o těchto skutečnostech je
třeba vést dialog s nemocným a jeho blízkými.

POZŮSTALOSTNÍ PÉČE

Po úmrtí klienta pečujeme dle našich možností o rodinu (informační leták s postupem vyřízení pozůstalostních záležitostí, podpora ve vyřízení náležitostí pohřbu, spolupráce psycholožky v určitém rozsahu, zprostředkování návazné podpory). Nabízíme vzpomínková setkání pro pozůstalé. Informace jsou předávány blízkým po úmrtí klienta.

 

 

SOS MEDIKACE

Medikace v léčbě symptomů podávané dle potřeby – je předepsaná lékařkou MUDr. Jasanskou pro praktického lékaře ke zvládnutí symptomů onemocnění v době, kdy se klinicky symptomy objeví. Podle přesné indikace pak všeobecná sestra může v době, kdy se objeví symptom onemocnění (typicky bolest, dušnost, zvracení apod.), podat ze svých kompetencí lék i bez přítomnosti lékaře a jeho efekt vyhodnotit. V mnohých případech právě užití SOS medikace postačuje k tomu, aby pominuly důvody, pro které by bylo třeba volat rychlou záchrannou službu (tj. akutní ohrožení života).

LIMITACE PÉČE

Lékařské příkazy zapsané ve zdravotnické dokumentaci (a v optimálním případě probrané s rodinou) omezující konkrétní medicínské intervence. Zahrnuje např. příkaz DNR (neresuscitovat, DNI (ne intenzivní péče), ne ATB (ne antibiotika), někdy DNH (nehospitalizovat) apod.

DŘÍVE VYSLOVENÉ PŘÁNÍ (DVP)

DVP je právním dokumentem dle § 36 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb. O zdravotních službách ve znění pozdějších předpisů. Pojednává o život udržující léčbě a dalších zdravotních výkonech. Sepsat si dříve vyslovené přání není povinnost, ale právo. Právo souhlasit či nesouhlasit s léčbou, případně způsobem léčby, je snadno vykonatelné v případě, kdy je člověk schopen se k této otázce vyjádřit. Přání se ovšem těžko prosazuje v situaci, kdy dojde ke ztrátě schopnosti člověka tento souhlas či nesouhlas vyslovit. Proto v našem Domově bude DVP nabídnuto klientům, kteří jsou ještě schopni se k otázkám vyjádřit.

PŘEDBĚŽNÉ PROHLÁŠENÍ

Je formulář pro možnost určení osoby klientem, která má kompetence za klienta v případě rozhodování o další péči a spravování majetku, kdy on sám toho nebude schopen. Zároveň zde může být určena osoba k ustanovení opatrovníka pro případ zhoršení zdravotního stavu natolik, že by došlo k omezení ve svéprávnosti.

NABÍZÍME

 • poradenství klientům

 • poradenství pro rodinné příslušníky a blízké klientů

 • využití uvolňovacích technik

 • péče o pečující

 • péče o pozůstalé

 • vzpomínková setkání

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Zřizovatel Ústecký kraj

Domovy sociálních služeb Litvínov, p. o.

Zátiší 177

43542 Litvínov – Janov

 

Adresa detašové pracoviště:

Křížatecká 16

435 42 Litvínov – Janov

 

E-mail: dss@litvinov.cz

Webové stránky: www.dsslitvinov.cz

Recepce (spojovatelka):
Zátiší 177: 476 742 030                    
Křížatecká 16: 476 742 042

email: dss@dsslitvinov.cz

Ředitel:
Ing. Vladimír Vopelka                      
tel.: 476 742 031, 476 765 111
email: vopelka@dsslitvinov.cz

Vedoucí sociálního úseku, koordinátorka paliativní péče (Křížatecká 16):
Mgr. Magdaléna Hejlová
tel.: 476 742 042, linka 54
email: hejlova@dsslitvinov.cz

Sociální pracovnice - příjem žádostí DpS, DZR (Křížatecká 16):
Z. Cafourková, DiS., J.Bočková, DiS.
tel.: 476 742 042, linka 67, 68
email: cafourkova@dsslitvinov.cz, jbockova@dsslitvinov.cz 

Vedoucí úseku ošetřovatelské péče (Křížatecká 16):
Jaroslava Klimko
tel.: 476 742 042, linka 70 
email: klimko@dsslitvinov.cz

Domov pro seniory a DZR Křížatecká:
tel.: 476 742 042, 

1. patro - linka 56 – vedoucí 1. odd. DpS p. Michal Brožovič

2. patro - linka 57  – vedoucí 2. odd. DpS p. Kateřina Kubátová

3. patro - linka 58 – vedoucí 3. odd. DpS p. Michal Brožovič

4. patro - linka 59 – vedoucí 4. odd. DzR p. Ondřej Peták

5. patro - linka 60 – vedoucí 5. odd. DpS p. Markéta Tuhá