Kalendář akcí

<< Duben 2024 >>
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Informace pro zájemce o službu STD

Sociálně terapeutická dílna – Kavárna Jitřenka

 

 

V těchto řádcích najdete základní informace o naší službě a také o věcech, se kterými se setkáte, pokud se ji rozhodnete využít. V případě dalších dotazů Vám jsou k dispozici naši pracovníci v Kavárně Jitřenka, v kavárně La ponto nebo sociální pracovnice (tel. 476765109, budova Zátiší 177, Litvínov-Janov).

 Kdo jsme?

 Sociálně terapeutická dílna je sociální služba, kam mohou docházet dospělé osoby se zdravotním postižením, a to s mentálním postižením a s kombinovanými vadami.

 

Služba je poskytována formou cvičné kavárny, a to na dvou pracovištích.

 

Kavárna Jitřenka – v prostorách vstupní haly pracoviště Domov pro seniory, Křižatecká 16, Litvínov – Janov

Služba je poskytována od pondělí do pátku v době od 8 do 17 hodin, v sobotu a v neděli od 13 do 17 hodin, a to v průběhu celého roku mimo dnů státem stanovených svátků.

 

Kavárna La ponto – na adrese Husova 104, Litvínov – Chudeřín.

Služba je poskytována od pondělí do pátku v době od 8 do 18 hodin, v sobotu od 8 do 18 a v neděli od 13 do 18 hodin, a to v průběhu celého roku mimo státem stanovené svátky.

Náplň času stráveného v dílně tvoří pracovní a sociální terapie, to znamená práce s klienty na zlepšení jejich pracovních a sociálních znalostí a dovedností.

Služba má formu cvičné kavárny a je umístěná v prostorách vstupní haly pracoviště Domov pro seniory, Křížatecká 16, Litvínov- Janov.

Využívání služby Sociálně terapeutické dílny slouží především k získání pracovních návyků, znalostí a dovedností, jež klientovi mají zvýšit možnost uplatnit se na trhu práce. Klienti se v rámci terapie učí pravidelně docházet do dílny, tj. dodržovat domluvený čas, dodržovat pracovní hygienu a bezpečnost při práci.

Kde nás najdete?        

Kavárna Jitřenka na adrese:  Křížatecká 16, Litvínov-Janov 43542

Kavárna La ponto na adrese: Husova 104, Litvínov – Chudeřín 43603

Vedení DSS Litvínov na adrese: Zátiší 177, Litvínov-Janov 43542

První kontakt s DSS Litvínov

Pokud máte zájem o naše služby, můžete nás kontaktovat osobně, písemně, telefonicky nebo e-mailem. Dále máte možnost získat informace o Sociálně terapeutické dílně z webových stránek zařízení – www.dsslitvinov.cz  

V případě, že nás chcete kontaktovat telefonicky, obraťte se přímo na sociální pracovnici na tel. č. 476765109, 476765129, ta vám pošle Žádost o poskytování sociální služby STD včetně příloh poštou na adresu nebo vám poradí, jak vytisknout Žádost z webových stránek.

První návštěva v našem zařízení

Rádi vás uvítáme, pokud si přijdete naše zařízení prohlédnout osobně. Návštěva se může uskutečnit v doprovodu členů rodiny nebo zákonného zástupce a máte možnost si prohlédnout zařízení Sociálně terapeutické dílny, tedy Kavárny Jitřenka (např. prostory pro přípravu studených pokrmů, prostor za barem, kde se připravuje káva a teplé nápoje, ale i šatnu pro převlékání a toalety) nebo prostory kavárny La ponto.

Při první návštěvě vás pověřený pracovník bude informovat o nabízené sociální službě, způsobu jejího poskytování a zodpoví vám všechny dotazy.

Pokud se rozhodnete naši službu využít, bude vám předán formulář Žádost o poskytování sociální služby STD. Ten po vyplnění předáte nebo zašlete sociální pracovnici.

Osoby, které jsou pověřené s vámi jednat, jsou sociální pracovnice, vedoucí sociálního úseku a ředitel DSS Litvínov. Pověřený pracovník vás též bude informovat, které doklady nebo jejich kopie je nutno k Žádosti o přijetí předložit.

Doklady, které je nutné předložit

 • Doklad totožnosti
 • Vyjádření lékaře, které je součástí Žádosti

Postup v případě, kdy bude vaší žádosti vyhověno

V případě kladného vyřízení Žádosti budete písemně (v případě uvedení telefonního kontaktu v žádosti nebo e-mailu telefonicky nebo e-mailem) obeznámeni o možnosti využití služby STD.

Před nástupem Vám bude poskytnut k nahlédnutí a připomínkování návrh smlouvy mezi vámi a DSS Litvínov. V případě, že dojde mezi námi k dohodě, navrhneme vám možný termín pro podepsání smlouvy.

Může se stát, že z určitých důvodů nemůžeme vyhovět vaší žádosti ihned. Pak je možné žádost zařadit do Pořadníku zájemců a v případě uvolnění místa, vás sociální pracovnice o tom budou informovat.

Důvody, kdy není možné nastoupit do STD:

 • pokud bude v danou chvíli naplněna kapacita služby

 • pokud váš zdravotní stav vylučuje práci v kavárně

 • pokud nesplňujete podmínky naší cílové skupiny, uvedené ve Veřejném závazku STD

Jestliže bude vaše žádost zamítnuta z důvodů výše uvedených, bude vám zasláno písemné oznámení s uvedením důvodu zamítnutí.

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouvu o poskytnutí sociální služby je třeba uzavřít nejpozději tři dny před nástupem do STD. Tu s vámi uzavře sociální pracovnice. Podmínkou uzavření Smlouvy je doložení platného zdravotního průkazu. Smlouva musí být uzavřena v písemné podobě a bude obsahovat tyto základní náležitosti:

 • označení smluvních stran
 • druh sociální služby, která Vám bude poskytována
 • rozsah poskytování sociální služby
 • místo a čas poskytování sociální služby
 • způsob úhrady za poskytované sociální služby a platební podmínky
 • ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených poskytovatelem
 • výpovědní důvody, výpovědní lhůty, dobu platnosti smlouvy

 

Co byste ještě měli vědět

Dodržování pravidel

Na pracovišti, tedy v kavárně se musí dodržovat pravidla, především hygienická, ale i společenská.

Některá pravidla jsou uvedena v příloze Smlouvy, ale některá se budete postupně učit přímo při práci v kavárně. Pokud byste pravidla nedodržoval/a, mohlo by dojít k ukončení Smlouvy.

Stravování

Nápoje a svačiny Vám budou zajištěny nabídkou menu v rámci kavárny, za které budete muset zaplatit podle platného ceníku v kavárně.

Na obědy můžete docházet na základě svobodného rozhodnutí do jídelny DpS Křížatecká 16, Litvínov nebo si ohřát vlastní donesený oběd.

Zdravotní péče

Při poskytování služby (práce v kavárně) bude klient při sebemenším podezření na výskyt infekce okamžitě sloužícím personálem STD odeslán zpět domů nebo do Domova.

Při náhlém a neočekávaném zhoršení zdravotního stavu klienta zajistí pracovníci STD rychlou záchrannou službu a informují klientem stanovenou osobu.

Po celou dobu poskytování služby bude zajištěn dohled personálu nad dodržováním osobní hygieny klientů.

Individuální plán klienta

Abychom zajistili, že se u nás budete cítit dobře a abychom mohli respektovat Vaše individuální schopnosti a dovednosti, sestavujeme každému klientovi jeho vlastní osobní plán. Tento plán obsahuje cíle klienta, které má služba naplňovat. V cílech je zakotvena dohoda klienta a klíčového pracovníka, jak bude konkrétní cíl plněn a vyhodnocován. Cíle budou zaměřeny na nácvik dovedností a činností klienta, jejichž zvládnutím bude mít klient větší možnost uplatnění na trhu práce.

Klíčový pracovník

 Po přijetí do STD vám bude přidělen klíčový pracovník. Tento pracovník pro vás bude kontaktní osobou, která si bude iniciativně všímat vašich potřeb a přání a bude hájit vaše zájmy. Klíčový pracovník bude prostředníkem, důvěrníkem a možná se stane vaším přítelem. Pro první chvíle vám bude klíčový pracovník přidělen. Může se stát, že si časem oblíbíte jiného pracovníka, se kterým si budete více rozumět. V takovémto případě máte možnost požádat o změnu klíčového pracovníka.

Stížnosti 

Pokud nebudete s něčím v naší službě spokojeni, budeme rádi, když nás na vaše výhrady včas upozorníte. Své připomínky a stížnosti můžete podat písemně nebo ústně jakémukoli zaměstnanci, včetně ředitele zařízení, případně je můžete vhodit do schránky, která je k tomuto účelu určena. Více se o podávání a vyřizování stížností dočtete v Pravidlech podávání a řešení stížností a připomínek, které budete mít k dispozici v kavárně.

Úhrada za pobyt

 Služba STD je poskytována zdarma.

Stav ohrožení

V případě stavu ohrožení – živelné pohromy apod. jsou klienti povinni uposlechnout příkazu osoby oprávněné jednat v krizových situacích. Touto osobou je pracovník STD, pracovníci krizového štábu, policisté, hasiči, záchranáři.

Klienti jsou seznámeni s požárními směrnicemi organizace a s únikovými cestami a jejím značením.

 

Ostatní důležité informace a fotografie najdete na našich webových stránkách: www.dsslitvinov.cz. Tam také najdete i aktuální e-mailové adresy a telefonní čísla na sociální pracovnice a vedoucí pracovníky.