Transformace v DSS Litvínov

Co je to Transformace?

Transformace je změna velkokapacitních institucí pro lidi s postižením na bydlení a podporu v běžné společnosti. Přestože lze v institucích poskytnout fyzické bezpečí, jídlo a střechu nad hlavou, nemohou lidem s postižením nabídnout pocit spokojenosti a úspěchu, který je spojen se začleněním do společnosti, s možností být milován a oceňován přáteli a příbuznými.

Lidé s postižením díky transformaci přecházejí z velkých ústavů do bytů či rodinných domů v běžné zástavbě a žijí způsobem života, který je obvyklý pro jejich vrstevníky.

Zajímají Vás další informace o Transformaci sociálních služeb?

Doporučujeme nahlédnout na webové stránky www.trass.cz

 

V roce 2014 se náš Domov zapojil do Transformace sociálních služeb. Byl vypracován Transformační plán pro naše zařízení, podle kterého postupujeme a plníme jednotlivé cíle.

Co se nám již podařilo uskutečnit?

V květnu 2015 jsme zahájili provoz Sociálně terapeutické dílny ve formě cvičné kavárny Jitřenka. Nachází se v prostorách vstupní haly Domova pro seniory Janov.

V březnu 2016 byla slavnostně otevřena i cvičná kavárna La ponto v historické rezidenci blízko centra města Litvínov. Klienti mají ve cvičných kavárnách možnost nácviku obsluhy hostů a jiných prací, vyplývajících z kavárenského provozu. Zároveň tím získávají nové dovednosti a zkušenosti, které dále mohou dále uplatnit na chráněném či otevřeném trhu práce.

 

Dalším cílem Transformačního plánu bylo dokončení a zprovoznění tří  domácností pro šest klientů v sociální službě Chráněné bydlení. Tento cíl se nám podařilo naplnit v únoru 2016.

V této službě mohou klienti žít v samostatných domácnostech běžným způsobem života za individuální podpory personálu.

Odchodem klientů ze služby Domov pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) do Chráněného bydlení se snížila kapacita DOZP ze 130 na 124 osob. Uvolněná místa ve cvičných bytech jsme mohli nabídnout dalším šesti klientům, kteří mají zájem se formou nácviku připravit na život v Chráněném bydlení v běžné komunitě.

 

Transformační plán DSS Litvínov pro období únor 2017 - prosinec 2019

Transformační plán obsahuje kroky, které povedou k naplnění vize zařízení, a to především s ohledem na potřeby klientů jednotlivých služeb.

Jedná se o plán částečné transformaci organizace DSS Litvínov, p.o. (sociálních služeb DOZP, CHB) a humanizace stávajících pobytových služeb (DZR 1, DZR 2, DpS).

Vize transformace zařízení

V návaznosti na již zrealizovanou první etapu transformace z let 2014-2016 pokračovat ve snižování kapacity služby ústavního typu a poskytnout klientům s mentálním postižením či s kombinovanými vadami možnost využití služeb s komunitními prvky v přirozeném prostředí majoritní společnosti.

Nově vzniklé komunitní služby budou mít podobu domácností s nízkým počtem obyvatel v lokalitách, které klientům nabídnou dostatek možností k využívání veřejných a návazných služeb.

Ve spolupráci s rodinami a opatrovníky klientů nastavit službu v nových domácnostech podle individuálních potřeb a cílů klientů s důrazem na jejich začlenění do běžného života společnosti, organizované podle jejich denního a životního rytmu a poskytované pouze s takovou podporou, která bude motivací pro rozvoj jejich schopností a dovedností, především v oblasti rozhodování a přebírání zodpovědnosti za svůj život, včetně s tím spojených rizik.

Při poskytování sociálních služeb klientům ve stávajícím zařízení uplatnit ve zvýšené míře principy humanizace s možností jejich větší participace na podobě a využívání služby.

 

Struktura pobytových služeb po transformaci

(konkrétní představa všech alternativních forem služeb)

—        Domov pro osoby se zdravotním postižením - kapacita 18

—        Domov pro osoby se zdravotním postižením - kapacita 7

—        Domov pro osoby se zdravotním postižením - kapacita 92 

—        Chráněné bydlení - kapacita 9

—        Domov pro seniory - kapacita 101

—        Domov se zvláštním režimem pro osoby s Alzheimerovou chorobou

           kapacita 53

—        Domov se zvláštním režimem pro osoby s etylickou demencí - kapacita 20

 

Návaznost na strategické dokumenty

Soulad vize se střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb příslušného kraje, případně dotčených obcí

Vize transformace DSS Litvínov, p.o., spočívá v procesu deinstitucionalizace a humanizace sociálních služeb, což je v souladu se Střednědobým plánem rozvoje služeb v Ústeckém kraji na období 2016 – 2018, kde jedním z cílů je „Podporovat kvalitu poskytovaných sociálních služeb v kraji“ uplatňováním metod trvale zvyšujících kvalitu poskytovaných sociálních služeb. Naplňováním standardů kvality sociálních služeb v Ústeckém kraji. Vytvářením efektivní sítě sociálních služeb, podporující setrvání člověka v majoritní společnosti. Deinstitucionalizací pobytových sociálních služeb, které nesplňují podmínky stanovené Úmluvou OSN o právech osob se zdravotním postižením a dalšími zákonnými předpisy.

V souladu je i s Programem rozvoje Ústeckého kraje pro období 2014 – 2020. V rámci opatření 2.3 – Sociální a zdravotnické služby jsou zahrnuty aktivity transformace velkokapacitních pobytových zařízení sociální péče ve služby komunitního typu a zajištění odborné podpory zařízení při zpracování rozvojových/transformačních plánů a podpory při vzdělávání personálu.

Struktura Komunitního plánu města Litvínov na období 2016 – 2018, zejména v oblasti opatření a cílů rozdělených dle druhů sociálních služeb, navazuje na Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji.

 

Návaznost na sociální služby v regionu

I nadále bude zajištěna návaznost na sociální služby dostupné v regionu dle individuálních potřeb klientů služeb DSS Litvínov, p.o.,  jako sociálně terapeutické dílny  (kavárna Jitřenka, kavárna La Ponto) a chráněné bydlení, kde má poskytovatel DSS Litvínov, p.o. v plánu navýšit kapacitu služby. Sociální služba sociální rehabilitace při Oblastní charitě Most, kde je v rámci Komunitního plánu města Litvínov na období 2016 – 2018 jedním z cílů navýšení kapacity této sociální služby – v roce 2017 by měla být poskytována terénní formou i v sousední obci Horní Jiřetín.

Dále i chráněné dílny v regionu dostupné cílové skupině DSS Litvínov, p.o. a v případě potřeby i služby odborného sociálního poradenství při Centru služeb pro zdravotně postižené, o.p.s.

Zajištění návaznosti na sociální službu podpora samostatného bydlení v regionu nebylo v rámci Komunitního plánu města Litvínov pro období 2016 – 2018 určeno jako prioritní, neboť v celém regionu Mostecka není v současné době žádný poskytovatel poskytující tuto sociální službu.